KBNO Radio, Denver, CO

Appaloosa Broadcasting, Cheyenne, WY

Viva Media, Amarillo, TX